Veckebo Såg & Hyvleris historia

Utanför Korskrogen i Färila, mellan Ljusnan och Vekåsen, ligger Veckebo by i ett kuperat odlingslandskap där jordbruket har haft stor betydelse under lång tid.

Vid mitten av 1800-talet blev trävaruhanteringen viktig för Veckebo. I en liten sänka, invid en bäck och en damm, anlades år 1870 Veckebo såg. Anläggningen från 1870 består av ramsåg och hyvleri, damm och timmerränna, två virkesmagasin, stabbläggningsplats/brädgård, vedgård och spruthus och finns kvar än idag. 

Till en början så togs kraften till sågen från ett vattenhjul i bäcken. Vattenhjulet användes som kraftkälla för sågen ända fram till 1920-talet, då en lokomobil tog över kraftförsörjningen. Efter tre år ersattes den med en effektivare vattenturbin som tjänade fram till år 1950 när elkraften tog vid.

Under sextiotalet, när folkhemsbyggandet var i full gång i Sverige, var produktionen som allra störst på Veckebo såg & hyvleri. Under den här tiden fanns där ett tjugotal män anställda.​

Idag ingår företaget i Persson Invest koncernen och produktionen sker idag i mer moderna anläggningar än den ursprungsanläggning som finns kvar i Veckebo. Den femte ägargenerationen i egenskap av Mikael Helmersson, en ättling till grundaren finns fortfarande med i bilden tillsammans med ett gäng fantastiska medarbetare ifrån Valbo Trä AB.

Copyright © 2024 Veckebo Såg & Hyvleri.